Termopil-bud sp. z o.o. ul. Roosevelta 33/3 64-920 Piła tel: 67 213 01 39  faks: 67 215 48 93 e-mail: biuro@termopil-bud.pl

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie

Polityka prywatności

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) TERMOPIL–BUD Sp. z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. TERMOPIL–BUD Sp. z o.o. - siedziba: 64–920 Piła, ul. Bydgoska 33/3 jest Administratorem Danych, w których posiadanie Spółka weszła wskutek zawieranych z Państwem umów i czynności przedumownych, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przekazanych nam wniosków, próśb i reklamacji.

 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez TERMOPIL–BUD Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, przepisami prawa cywilnego oraz gospodarczego.

 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez TERMOPIL–BUD Sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). TERMOPIL–BUD Sp. z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 •        marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,

 •        dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez TERMOPIL–BUD Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

 2. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

 •        dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 •        sprostowania (poprawiania) danych,

 •        usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 •        do ograniczenia przetwarzania danych,

 •        do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

 •        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

 •        wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Spółka przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w naszych zasobach informacyjnych.  W odniesieniu do osób, które wyraziły Spółce zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych będą one przechowywane przez nas do chwili odwołania przedmiotowej zgody. Zgodę odwołać można: telefonicznie: 67 213 01 39, drogą elektroniczną: biuro@termopil-bud.pl lub osobiście w siedzibie Spółki - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z TERMOPIL–BUD Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, jak też podmiotom kapitałowo i organizacyjnie powiązanymi z naszą Spółką (TERMOTECH Sp. z o.o.- siedziba: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 33/1, PIL-BUILDING Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 33/3).

 3. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. W sprawach dotyczących przetwarzania przez naszą przez Spółkę Państwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się:

 •         telefonicznie na numer 67 213 01 39

 •         korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres: TERMOPIL–BUD Sp. z o.o. - siedziba: 64–920 Piła, ul. Bydgoska 33/3,

 •         drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: biuro@termopil-bud.pl

 •         osobiście – w siedzibie naszej Spółki.

 

Zarząd TERMOPIL–BUD Sp. z o.o.